会议已结束

Co-Chairs
Ping-kun Zhou        Li-jie Fu

Secretary-General

Chao Liu                 Chun-ying Chen 

Deputy Secretary general
Xiang-jun Hu           Qin-jie Weng            Qing-Wei Zhao

Advisory Committee

Jun-shi Chen
Emanuela Corsini
Akihiko Hirose
Gui-bin Jiang
Jun Kanno
Hoonjeong Kwon
Jih-heng Li
Byung-Hoon Lee
Lin Lu
Peter Di Marcro
Jian-zhong Shen
Songsak Srianujata
Ying-Jan Wang
Chen-Chang Yang
Yu-liang ZhaoOrganizing Committee

Chair 
Hua Li


Members       
Jing-yuan Chen   
Yu-fei Dai
Ling Han

Zhi-hui Hao
Qiao-jun He
Xiang-jun Hu

Yue-ming Jiang
Yi Jin
Ning Li

Ming-yang Liao
Zheng-tao Liu   
Yi-jia Lou

Wen-Jing Luo
Rui-yun Peng
Ze-wu Qiu

Jie Shi
Hai-bo Song
Zhi-wei Sun

Ya-zhou Wang
Wu Yao
Qing-sheng Zhang

Yun Zhang
Zhi-hui Zhao
Li-jun Zhou

Jiang-bo Zhu
Mao-xiang Zhu


Scientific Committee
Chairs         
Yue-Pu Pu
Chun-Ying Chen       

Members              
Wen Chen 
Ai-Hua Gu
Rui-Xue Huang             

Yi-Guo Jiang
Ge-Yu Liang
Qiao Niu

Shuang-qing Peng      
Wei-Dong Qu
Meei-Ling Sheu  

Zhi-wei Sun
Zu-Yue Sun
Shu-sheng Tang

Hui Wang
Yong-Ning Wu
Zhu-Ge Xi

Xin-Feng Yang
Dong-Sheng Zhou
Jian-Wei Zhou

Financial/ Exhibition Committee

Chair
Xiang-jun Hu


Members           
Zhi-xian Gao   
Chen-jun Bai          
Xiao-bo Cen              

Hua Guan
Wen-jing Luo
Jing Ma

Shuang-qing Peng    
Jie Shi
Yun-xia Sun

Quan-jun Wang
Zhi-hui Zhao
Li Zhou
  1. 中国毒理学会
  2. 2020-01-17 10:34:40.0

版权所有:中国毒理学会 北京市海淀区永定路88号 邮编:100039 电话:+86-010-68183899

京ICP 备13002039 技术支持:北京中捷京工科技发展有限公司(010-88516981)